Mer om värmeåtervinning

I luftbehandlingsaggregat finns ofta en värmeåtervinnare som har till uppgift att värma tilluften med frånluften. Följande typer är vanligast:
* roterande värmeväxlare
* vätskekopplade batterier
* plattvärmeväxlare
Dessutom förekommer t ex heat pipe och värmepumpar. Den viktigaste egenskapen hos en värmeåtervinnare är dess temperaturverkningsgrad.

Temperaturverkningsgrad
En värmeåtervinnares förmåga att överföra värme beskrivs med temperaturverkningsgraden, ƞ som definieras som förhållandet mellan den aktuella temperaturändringen och den största fillgängliga temperaturskillnaden.
Definitionen för temperaturverkningsgraden anges ofta vid 50% luftfuktighet och vid balanserad ventilation.Detta är formeln för temperaturverkningsgrad och man bör ha en balanserad ventilation för att kunna jämnföra temperaturverkningsgraden med andra aggregat.
ƞ=(ti-tu)/(tf-tu)
ti = tilluft temperatur (efter växlaren/till rummen) tu = uteluft temperatur tf = frånluft temperatur (från rummen)
[tt] ex:  1°C i uteluft 20 °C i tilluft 23 °C i frånluft
(19-1)/(23-1)=0,82 = 82% temperaturverkningsgrad

Temperaturverkningsgraden är en apparatkonstant som bland annat beror på den värmeväxlande ytans storlek och värmeövergångstalen på båda sidor om den värmeöverförande ytan. Om till- och frånluftsflödena är olika stora korrigeras temperaturverkningsgraden. Temperaturverkningsgrad ska inte förväxlas med energiverkningsgrad. Den senare är ett mått på årlig återvunnen energimängd i förhållande till den värme som hade behövt tillföras i ett värmebatteri om inte värmeåtervinnaren hade funnits.